شرایط استخدام

شرایط استخدام و همکاری :

-شرایط استخدامی این شرکت مطابق قوانین وزارت کار می باشد

-پایه حقوق و مزایا و افزایش حقوق در سال های آتی بر اساس قوانین وزارت کار می باشد

-مدارک پرسنلی باید تحویل داده شود حتی در دوره آزمایشی و قرارداد کار با مدت محدود

-در صورت ناقص بودن مدارک حقوق بر اساس حداقل قانون کار می باشد

-ارائه چک یا سفته متناسب با قرار داد جهت تضمین

-رضایت نامه کتبی و همچنین آخرین فیش حقوق از محل کار قبلی

-ساعت کاری شرکت از 8 صبح لغایت 17:20 شنبه الی چهارشنبه می باشد در صورت نیاز به کار در روزهای تعطیل محاسبه نرخ اضافه کار بر اساس قانون وزارت کار می باشد

-با توجه به فعالیت این شرکت با مراکز دولتی و خاص هرگونه اطلاعات ، شماره تماس ، اسناد و مکاتبات محرمانه بوده و در صورت خروج از شرکت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد گردید.